Uygulamalı Davranış Analizinin Dayandığı Temel İlkeler

0
254

UDA ilkelerini 7 başlıkta ele almıştır. 

Uygulamalılık: Hedef davranışların çocukların yaşam kalitesini arttıracak nitelikte, sosyal açıdan önemli olmasıdır. Toplumda kabul gören uygun davranışların kazandırılması ya da uygun olmayanların azaltılması anlamına gelmesidir.

Etkililik: Etkililik, yapılan öğretimin, seçilen yöntemlerin davranıştaki değişimi gerçekleştirmesi, pratikteki etkililiğidir. Etkililik, değiştirilmesi ya da kazandırılması hedeflenen davranışta değişiklik yaratan güç olarak tanımlanır. ve pratik düzeyde mutlaka iyileşme sağlanmalıdır.

Teknolojiklik: Yinelenebilir olmak anlamına gelir. UDA’da kullanılan yöntemler ve süreç başkaları tarafından uygulanabilecek açıklıkta rapor edilmelidir. Yapılan uygulamanın açık bir biçimde betimlenmesi, böylece bir başkası tarafından kolayca anlaşılarak aynı biçimde uygulamasını sağlaması anlamına gelir.

Davranışsallık: Ele alınan davranışlar ölçme ve değerlendirme sırasında kişiden kişiye farklılıklıklar oluşturmaması amacıyla gözlemlenebilir, sayılabilir ve tekrarlanabilir davranış tanımları olarak yer almalıdır. Davranışların doğru bir biçimde tanımlanması ve ölçülmesi, verilerin güvenilir bir biçimde olması önemlidir.

Analitiklik: Neden-sonuç ilişkisinin ortaya konulmasıdır. analitik  olma belirli bir davranış değiştirme işlem sürecinin belirli bir öğrencide etkili olup olmadığına karar verme işidir. Uygulamacı işlem süreçleriyle davranışın oluşmasını ve oluşmamasını kontrol edebilmelidir. 

Kavramsal bütünlük: Kavramsal bütünlüğün sağlanması, önerilen uygulamaların anlaşılması, teoriye uygun olması, ilke ve yöntemlerin birbirleriyle uyumlu olmasıdır.

Genellenebilirlik: Elde edilen davranış değişikliğinin farklı durum, ortam, koşul ve davranışlara da genellenebilmesidir.

http://www.tohumotizmportali.org

Yorum Ekleyebilirsiniz