Özel Öğrenme Güçlüğü için bir deneme

0
528

 

 • Nedenleri
 • Tanı Koyma Araçları ve Tedavi
 • Eğitim Yöntemleri
 • Aileler Ne Yapmalı

 

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

 • Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.
 • Veya dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

 

 • Okuma Bozukluğu,
 • Yazılı Anlatım Bozukluğu,
 • Matematik Bozukluğu ve
 • Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir.

 

1-Disleksi(okuma sorunları):

 1. a) Disfonik disleksi: İşitsel kavrama ve ayırt etme becerilerinde bozukluk vardır. Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler.
 2. b) Disidetik disleksi: Zihinde canlandırma yeteneği bozuktur. Harflerin sıralanışını karıştır, ters çevirir, günleri ayları sırayla söyleyemez.

2-Disgrafi (yazma sorunları):

P,D,B,C,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar. Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler.

 

3)Diskalkol (matematik sorunları):

Sayıları bozuk yazar, sıklıkla yer değiştirir, işlemleri bozuk sırada yapar, geometrik ilişkileri kavramada zorlanır, aritmetik sembolleri tanımada zorlanır.

 • Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar.
 • Eğitim süreci içinde edinilemez.
 • Yaşam boyu süren bir bozukluktur.
 • Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.
 • Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir.
 • Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.
 • Öğrenme sorunlarını erken yaşta tanımada ve müdahalede, okul öncesi eğitim veren kurumlarda çalışan eğitimcilerin ve çocuk doktorlarının çok önemli rolleri vardır. Fakat yapılan çalışmalar ve deneyimler gösteriyor ki özel öğrenme güçlükleri konusu yeterince bilinmediği için, gerek anneler, gerek eğitimciler, gerekse doktorlar tarafından sorun erken fark edilse de, gereken değerlendirme ve müdahale zamanında yapılamıyor.

 

TANI ÖLÇÜTLERİ

Özel öğrenme bozuklukları ( öğrenme Güçlüğü )

 • Beyindeki bazı farklılıklar nedeniyle öğrenme süreçlerinden bir veya bir kaçında aksama olmasıyla ortaya çıkar.
 • Her çocuğun iyi olduğu yada zorlandığı alanlar vardır.
 • Her çocuk kendine özgüdür.
 • Görme işitme sorununa bağlı değildir.

 

Öğrenme Güçlüğü Görülme Sıklığı

 • Farklı tanı ölçütleri nedeniyle çeşitli ülkelerde bildirilen oranlar çok farklıdır. (% 1-30) Erkeklerde daha sık görülmektedir. Literatürde çin % 1, Venezüella % 3,3 olarak belirtilmektedir.

 

Nedenleri: Kesin olarak nedeni bilinmemekle birlikte; olası nedenler:

1- Genetik Etmenler:

 • Bazı araştırmalara göre öğrenme yetersizliği olan çocukların % 25-60’nda sorunun genetik olduğu bildirilmiştir. özel öğrenme güçlüğü olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal populasyondan 5-12 kat fazla, ikizlerde özel öğrenme güçlügü olma ihtimali yüksek (bir çocukta varsa diğerinde olma olasılığı yüksek) kardeşlerde benzer sorunların olma olasılığı yüksektir.

 

2- Beyin :

 • Hafif düzeyde beyindeki hasarın öğrenme bozukluğuna, gelişimsel sapmaya, hiperaktiviteye neden olabileceği ileri sürülmektedir.

 

3- Nörolojik Fonksiyonlarda Bozukluk:

öğrenme için gerekli olan aşamalardaki bozukluklar

 1. Input (Girdi)
 2. İşlem:
 3. Bellek:
 4. Çıkış :

 

a) Input (Girdi):

 • Gelen bilgilerin duyu organlarıyla beyine girmesi, algılanmasıdır. Bu aşamada bozukluktaki kişi harfleri ters algılayabilir. örneğin: b’yi d, 6’yi 9, u’yu n gibi yada ‘çok’ yerine ‘koç’, ‘ev’ yerine ‘ve’, seslerde f-v, b-m karıştırma, sağ-sol karistirma gibi.

b) İşlem:

 • Gelen bilginin kaydedilip, organize edilmesi, anlaşılması, yorumlanmasıdır. Bu alanda sorun olması günlerin, ayların, alfabedeki harflerin yelerinin karıştırılması gibi sorunlar yaşanabilir.

c) Bellek:

 • Anlaşılan bilgilerin tekrar kullanılmak üzere depolanmasıdır. öğrenme bozukluklarında daha çok kısa süreli bellek sorunları görülür.

d) Çıkış :

 • Beynin bilgiyi vücuda göndermesi, öğrenmedir. Bozukluğu olan çocuk kendini ifade ederken, okurken, yazı yazarken, ip atlarken güçlükler yaşar.

 

 Öğrenme Güçlüğü Belirtileri:

ERKEN BELİRTİLERİ

 • Geç Konuşmak
 • Sözcük bulmada isimlendirmede güçlük,
 • Yetersiz sözcük dağarcığı
 • Telaffuz sorunları
 • Temel sözcükleri karıştırmak ( Koşmak, yemek, vermek gibi)
 • Sözcük, hece çevirmek (Mavi yerine vami, sifon yerine vison gibi)
 • Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük
 • Harf ses ilişkisi öğrenmede güçlük
 • Kafiyeli sözcüklerde güçlük
 • Sayı, renk, harf öğrenmede güçlük
 • Geometrik şekilleri çizmede güçlük
 • Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri
 • Yön karıştırmak (Kitabı ters tutmak gibi)
 • Yaşıtlarıyla ilişkilerde güçlük
 • Zaman ve mekân sorunları
 • El tercihinde gecikme
 • Koordinasyon güçlüğü (Bisiklet sürmek, ip atlamak)
 • Kazaya yatkınlık ve sakarlık

 

Okul öncesi dönem belirtileri :

 • Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi…vb.)
 • Zayıf algısal- bilişsel yetenekler
 • Zayıf kavram gelişimi
 • Yetersiz motor gelişim (öz bakım becerilerinde güçlük, sakarlık, çizim becerilerinde sorun
 • Bellek ve dikkat problemi (sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük)

 

Okul dönemine ilişkin belirtiler :

 • Akademik başarı, okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Bazı derslerde başarısı normal yada normal üstü iken bazı derslerde düşüktür.

Okuma becerisi :

 • Okuma zor bir şifreyi çözmeye benzer ve konuşma dilini yazı diline çevirmeyi gerektirir. Bunun için de dikkat, algılama, kavrama, sıralama, canlandırma, akılda tutma, isimlendirme, analiz-sentez gibi çok çeşitli bilişsel becerilerin gelişmiş olması gereklidir.

Okumayı öğrenebilmek için:

 • Çocuk önce objelerin isimlerini öğrenir, sonra bu isimlerin yazıldığı sembolleri(harfleri) öğrenir.
 • Görsel olarak sembolleri ayırt etmesi yetmez, harflerle sesler arasındaki bağlantıyı kurabilmelidir.
 • Okumayı öğrenmek çağrışımlar yapabilme becerisine bağlıdır.
 • Okuduğunu anlarken görsel ve işitsel imajlar ve bunların anlamları arasında çağrışımlar yapılmalıdır.
 • Okuma hız ve niteliği açısından yaşıtlarından geridir.
 • Harf-ses uyumu gelişmemiştir.
 • Bazı harfleri seslerini öğrenemez harfin şekli ile sesini birleştiremez.
 • Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır,
 • Okuma hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir,
 • Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez,
 • Harfin şekli ile sesini birleştiremez,
 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır,
 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduklarını daha iyi anlar.

 

Yazma Becerisi

 • Yazmak sembolik iletişim kurma becerisidir.
 • Yazmayı öğrenmek için:
 • Araç(kalem) kullanarak sembollerle dili ifade edebilme becerisinin,
 • İnce-motor becerinin,
 • El-göz koordinasyonunun,
 • Sıralama becerisinin,
 • Dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilmenin,
 • Görsel, işitsel, mekansal algının yaşına uygun olgunlukta olması, ve
 • El tercihinin yerleşmiş olması gerekir.

Yazma Becerisi

 • Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir, sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır,
 • Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır,
 • Yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazar, karıştırır  (b-d, m-n, ı-i, 2-5, d-t, ğ-g, g-y ,ve-ev gibi) ,
 • Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf/hece ekler,
 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar, küçük-büyük harf, noktalama, hece bölme hataları,,
 • Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya  bölerek yazar, ka   lem, yapa  bil  mektedir gibi.

 

Aritmetik Beceriler ,

 • Aritmetikte zorlanır,
 • Dört işlemi yaparken yavaştır, parmak sayar, yanlış yapar,
 • Problemi çözüme götürecek işleme karar veremez,
 • Yaşına uygun seviyedeki matematik problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanır,
 • Sayı kavramını anlamakta güçlük çeker (beş mi bir mi büyüktür, düşünmeden karar vermekte zorlanır),
 • Bazı aritmetik sembollerini öğrenmekte zorlanır, karıştırır,

Çalışma Alışkanlığı ,

 • Ev ödevlerini almaz, eksik alır,
 • Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir,
 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders  çalışmayı sevmez,
 • Ödevlerini yaparken birilerinin yardımına ihtiyaç duyar, kendi başına çalışma alışkanlığı gelişmemiştir,
 • Öğrenme stratejileri eksiktir, öğrenmeyi düşündükleri şeyleri nasıl kontrol edeceklerini ve yönlendireceklerini (organize edeceklerini), nasıl daha fazla bilgi elde edeceklerini ve öğrendiklerini nasıl hatırlayacaklarını bilemezler, çalışmak için yardım edecek birini

 

Organize Olma Becerisi ,

 • Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır,
 • Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar,
 • Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz,
 • Defter, kalem gibi çeşitli araçlarını kaybeder,
 • Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, bir işi yaparken, ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu ya da ne kadar zaman harcadığını tahmin edemez,
 • Yaptığı işi zamanında bitirmekte güçlük çeker,
 • Üzerine aldığı görevleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden ve nasıl başlayacağını bilemez.

 

Oryantasyon (yönetim) becerileri,

 • Sağ-sol karıştırır,
 • Yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı,kuzey-güney kavramlarını karıştırır,
 • İşaret sözcüklerini (burada, şurada, orada gibi) karıştırır,
 • Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırır,
 • Zamana ilişkin kavramları (dün-bugün, önce-sonra gibi) karıştırır,
 • Gün, ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır (Hangi aydayız denilince salı, hangi mevsimdeyiz denilince şubat diyebilir),
 • Saati öğrenmekte zorlanır.

 

Sıraya koyma becerisi ,

 • Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile aradan sorulduğunda (*****adan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir gibi) yanıtlamakta zorluk çeker, yada yanlış yanıtlar.

 

Sözel ifade becerisi :

 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır,
 • Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır,
 • Sınıfta sözel katılımı azdır,
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez (r, ş, j gibi harfleri söyleyemez ya da yanlış söyler),
 • Soyut kavramları anlamakta güçlük çeker (Esprileri anlamakta zorluk çekebilirler).

Motor Beceriler,

 • İp atlama, ttp yakalama gibi hareket ve oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdır (Kaba motor beceriksizlik),
 • Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden  bir şeyler kırar,
 • Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanır ya da bu becerileri öğrenmekte zorlanmıştır,
 • İnce motor becerilere dayalı işlerde (düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk çeker,
 •  Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çeker,
 • Yaşıtlarına oranla çizgileri ve çizimleri kötü ve dalgalıdır,
 • Yazısı genellikle okunaksızdır,
 • Harflere şeklini vermekte, harfi kapatmakta güçlük çeker.

Eğitimlerinde nelere dikkat edilmelidir ?

 • Özgül öğrenme güçlüğü’nün tedavisi EĞİTİMDİR.
 • Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır.
 • Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken bireysel yada grup halinde özel bir eğitime alınır.

Eğitimlerinde nelere dikkat edilmelidir ?

 • Eğitimlerinde görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesini, dikkat ve bellek, ardışıklık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir.
 • Ayrıca dinleme, konuşma, okuma-yazma (dil) becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin desteklenmesinin bu süreç eğitimi içerisinde yer almaktadır.

 

Eğitimlerinde nelere dikkat edilmelidir ?

 • Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.
 • Ancak bu sorunun yanı sıra dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa bunların ilaçla tedavisi düşünülmelidir.

 

Öneriler :

1-Çocuğa bir şeyin anlatılmasından çok yapılarak görülmesi halinde daha başarılı olurlar. Teorik anlatımlar yerine yaparak öğrenmeyi sağlayan pratik çalışmalar daha yararlı olabilir.

 

2- Çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak olan davranışların basitten karmaşığa doğru sıralayarak, aşamalı olarak öğrettiğiniz taktirde çocuğunuzun öğrenmesi daha kolay olacaktır. Yaptırdığınız egzersizlerde yardımlarınızı çocuğun başarısı arttığı ölçüde azaltmanız, onun cesaretlenmesine yardımcı olacaktır.

 

3- Çocuğa yeni beceriler kazandırırken ya da çocuk çalıştığında, öğrendiğinde onu sevindirmeyi ve ödüllendirmeyi unutmayınız. Ödül, bir çocuğa davranışın arkasından hemen verilen, onun çok hoşuna giden herhangi bir şey olabilir. Ödül verildiği taktirde, çocuğu ödüllendiren davranışlarda artış görülecektir.

 

 • Ödül olabilecek beğeni sözleri, oyun veya sosyal nitelikteki ödülleri iyi seçmelisiniz.
 • Ödülde en önemli kural ise; ödülü istediğiniz davranışın hemen arkasından hemen verip geciktirmemek çocuğa ödülü başarılı davranışından dolayı verdiğinizi hissettirmektir.

 

4- Çocukla göz teması çok önemlidir. Öncelikle onunla karşılıklı oturup size bakmasını isteyebilirsiniz. “ Umut Emre bana bak” eğer bakmıyorsa çocuğun çenesinden yavaşça tutup, hafifçe başını kendinize doğru çeviriniz. Göz kontağı kurabiliyorsanız “Aferin” ya da “Bana ne güzel baktın” gibi bir ödülle, çocukla iletişim kurmanın en önemli ve en güzel adımını atmış olacaksınız

 

5- Öğrenme sırasında çocuğun hareketli olmasından ziyade, bir yerde oturarak öğrenme faaliyetinde bulunması ve çevredeki dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılması çocuğun başarısını artırır, bu ortamı sağlamaya çalışın.

6- Çocuğun basit emirlerle yapacağı işlere uymasını sağlayın ki sizinle işbirliği yapması koya olsun. Ev ortamında yapmayacakları, üslenmeyecekleri faaliyetleri  çocuğa ille de yapacaksınız diye zorlamayın. Çocuk zora geldiğinde ortamdan ve sizden kaçacaktır.

 

7- Korku ile öğrenme bir arada olmaz. Baskı ve dayak ortamında öğretilmeye çalışılan faaliyetler sadece korku ortamında gösterilip diğer ortamlarda gösterilmeyen ve kalıcı olmayan faaliyetlerdir.

 

8- Çocukları akranları ve kardeşleriyle kıyaslamak, çocukların çalışma hevesini artırmak yerine, tam tersine kırar.

 

9- Çekingenliğini önlemek için onun cesaretini ve kendine güvenini artırıcı bir tutum izlenmelidir. Kendine güvenen çocuk her zaman daha başarılı olur. Annesine ve Babasına güvenen çocuk ise silik bir kişilik oluşturan bir birey olacaktır.

 

10- Çocuğun başarılı durumlarını fark edip göz önüne getirdiğinizde yaptığı faaliyetlerde daha hevesli, daha dikkatli, başarmak için daha büyük bir çaba içinde olduğunu görülecektir

 

11- Bu çocukların bulundukları ortamda kendilerini farklı hissedecekleri unsurları ortadan kaldırılması veya kabullenmelerinin sağlanması onların daha rahat olmasını sağlar. Örneğin sınıf ortamında diğer çocukların bu gibi çocukları dışlamaları, dalga geçmeleri, kurdukları ilişkilerde farklı tutumlar göstermeleri bu çocukları çok rahatsız eder. Çocuklara olumsuz yaklaşımların ortadan kaldırılmasına çaba harcanmalıdır.

 

12- Bu çocukların kendilerini işe yaramaz hissetmelerini önlemek için; onlara başarabilecekleri basit sorumluluklar verilmelidir ve desteklenmelidirler.

 

13- Sınıf ortamında  bu çocukların dikkat ve ayırt etme becerileri düşük olduğundun düzeni ve iyi organize edilmiş bir çalışma ortamı başarılarını etkileyecektir. Bu çocukların sınıf ortamında diğer çocuklar kadar başarılı olabileceklerine inanmaları davranışlarınızla gerçekleşecektir.

 

14- Herhangi bir faaliyette çocukların dikkatlerini sağladıktan sonra yavaş, açık ve basit cümlelerle o faaliyeti anlatırken mümkün olduğu kadar hareket göstermelisiniz. İşi öğrenirken çocuğun, fiziki olarak ta faaliyete katılması yapabileceğini hissetmesini sağlayacaktır. Bu da başarı düzeyini artıracaktır.

 

15-Bu çocuklara bir iş üzerinde çok egzersiz yaptırmanız önceden yaptıklarını hatırlamaya yardım edecektir. Kısa adımlarla, programda fazla hızlı ilerlemeden her gün çocuktan daha fazlasını beklemeniz ve başarılarının devam edeceği inancında olduğunuzu hissettirmeniz onlarda her zaman en iyisini yapma isteğinin oluşmasına yardımcı olacaktır.

 • Gelişimleri sürekli takip edilmelidir.

 

PSİKO-PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME

 • Değerlendirmenin 3 hedefi olmalıdır:
 1. Güçlükler(görsel/ işitsel algı, motor koordinasyon, sıralama, organizasyon, hafıza)
 2. Farklılıklar
 3. Tutarsızlıklar belirlenmeli

 

 • Tek başına hiçbir yöntem yeterli veri sağlamıyor. Tanı ve terapide mutlaka aile ve öğretmenle işbirliği yapılmalı.
 • Psiko-Pedagojik değerlendirme anne-babayla, çocukla, varsa okul rehber öğretmenleriyle görüşülür. Hangi alanlarda bozukluklar olduğunu saptamak amacıyla çeşitli test tekniklerinden yararlanılır.

 

Şu alanlar değerlendirilir.

 • Gelişim
 • Zekâ
 • Görsel, İşitsel, Mekânsal algı
 • Okuma-Yazma-Matematik becerileri
 • Davranış

 

PSİKO-PEDAGOJİK MÜDAHALE/ÖZEL EĞİTİM

 • Tanı ve değerlendirmeden elde edilen bilgilerle oluşturulan özel eğitim programları uygulanır.
 • Program bireyselleştirilmiş olmalıdır.
 • Her vakanın gereksinimine göre farklı yaklaşımlardan yararlanılır.

 

Yaralanılacak bazı programlar:

 • Konuşma terapisi
 • Problem Çözme Becerisini Geliştirme Teknikleri
 • Aile terapisidir.

 

 

 

 

TANI KONDUKTAN SONRAKİ AŞAMA

 • Ailenin bilgilendirilmesi
 • Aileye psikolojik destek
 • Çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Çocuğun ihtiyaçlarına göre eğitim programının belirlenmesi ve aile ile paylaşılması
 • Aile eğitimi; “Aile Eğitim Semineri”

 

TEDAVİ

EĞİTİMDE TEMEL İLKELER

 • Ailenin de eğitime katılması
 • Bireyselleştirilmiş olması
 • Çocuklara özgü bir program olması
 • Sistematik, planlı, yapılandırılmış bir eğitim olması
 • Yoğun ve sürekli olması
 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun olması
 • Akranları ile bir arada olduğu bir sürecin olması

Özel Eğitim

TEDAVİSİNDE KİMLER YER ALIR?

Çocuk ve ergen psikiyatristleri

 • tanı koymada ve tedavi planını oluşturmada ve tedaviyi izlemede çocuk psikiyatristleri sorumludur.
 • bazı ek tıbbi durumlar (epilepsi, genetik sendromlar) ve ek psikiyatrik bozukluklar (aşırı hareketlilik, hırçınlık, depresyon, uyku bozuklukları gibi) olabileceğinden gerekli görüldüğünde

bu durumlara yönelik tetkik, tedavi ve yönlendirmeleri

yaparlar.

 

Çocuk doktorları (pediatristler)

 • Genellikle bir çok aile çeşitli nedenlerle çocuk doktorlarına başvurduğundan ilk olarak bu çocukları çocuk hekimleri görebilmektedirler. Şüphelenildiğinde çocuk psikiyatristine yönlendirilmektedir

 

Çocuk nörologları

 • Çocuk nörologları bu bozukluğun tanı ve tedavisini sürdürmelerinin yanı sıra ayrıca eslik edebilecek epilepsi durumu ve diğer nörolojik bozuklukların da tanı ve tedavisinden sorumludurlar.

 

Psikologlar

 • Tanı konduktan ve gerekli tetkikler tamamlandıktan sonra,
 • çocuğun zeka düzeyini belirlemede rolleri vardır. Eğer eğitim verme konusunda bir eğitimden geçmişse, özel eğitimde rol alabilir.

 

Özel eğitimciler

 • Bu olgularda eğitsel programı başlatma ve yürütmeden sorumlu olan meslek grubudur. Aileyi bu programa dahil etmek ve eğitmek, ev ödevi vermek gibi programlarla uygulamaların etkinliğini arttırmaktadırlar.

 

Konuşma Terapistleri

 • Çocuğun aldığı eğitim programı yanında bir konuşma terapistinden konuşma tedavisi de alması uygun olacaktır.

 

Film İZLEYİN:

 • Her Çocuk Özeldir. Yererdeki Yıldızlar

 

Yorum Ekleyebilirsiniz