TEACCH Otizm Programı 2

0
439

North Carolina Üniversitesi TEACCH Otizm Programı, otizm spektrum bozuklukları olan her yaştan ve beceri düzeyinden kişilere yönelik bir hizmet, eğitim ve araştırma programıdır.Her şeyden önce, TEACCH tek bir yaklaşım değildir ve bir yöntemdir. Otistik insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar bilinen en iyi yaklaşım ve yöntemleri kullanarak onları eğitmek ve elde edebildikleri maksimum özerklik düzeyini sağlamak için çabalayan bir devlet programıdır.

TEACCH yaklaşımı, Kuzey Carolina Üniversitesi’nde  Eric Schopler ve Robert Reichler tarafından başlatılan bir çocuk araştırma projesinden yola çıkarak geliştirildi. Bu pilot çalışmanın sonuçları, ilgili çocukların iyi bir ilerleme kaydettiğini ve dolayısıyla devlet finansının Division TEACCH’ın oluşumunu desteklediğini gösterdi.

1971’de Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nde Eric Schopler tarafından kurulan TEACCH, otistik çocukların ve ailelerinin durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için eğitim ve hizmetler sunmaktadır.

Otistik insanlarla çalışmanın 40 yılı aşkın deneyimi ile TEACCH yöntemi, yaklaşımını geliştirerek gelişmeye devam ediyor.  Otizm spektrum bozukluğu eğitim, araştırma ve çocuk ve yetişkinler için hizmet sunumuna yardımcı olmak için “öncü” bir programdır.

Genel bakış

TEACCH felsefesi, otizmi ömür boyu sürdürecek bir koflul olarak tanıyor ve otizm için bir kültü olarak yanıt vermeyi hedeflemiyor. TEACCH bir tekniğe indirgenemez, hatta bir dizi yöntem bile indirilemez, hatta bir yöntem değildir. Otistik insanlar için, çeşitli tekniklerden yararlanan,  kişinin ihtiyaçlarına ve ortaya çıkan yeteneklerine bağlı olarak çeşitli kombinasyonlarda çeşitli yöntemlerden oluşan eksiksiz bir hizmet programıdır. TEACCH, Otistik ve İletişim Engelli Çocukların Tedavi ve Eğitimi’nin kısaltmasıdır ve Kuzey Carolina’da bulunan Halk Sağlığı Programıdır.

TEACCH felsefesinin ana ilkeleri

Yapısal öğretim etkilidir, çünkü:

Otizm öğrencisinin beklentileri anlamasına yardımcı olur.
Otizm öğrencilerinin sakin olmasına yardımcı olur.
Öğrenme tarzlarına uygundur.
Yapı, bağımsızlık kazanmak için otizm öğrencisine yardımcı olacak protez cihazdır.
Yapı bir davranış yönetimi biçimidir. Öğrenciye uygun davranışları öğrettikten sonra davranışlarını görsel sistemler vasıtasıyla genelleştiririz.
Esnek düşünceyi teşvik eder.

otizmin bireyler üzerindeki etkilerini anlamak;

bireysel güçlü, beceriler, ilgi alanları ve ihtiyaçlar etrafında program tasarımına yardımcı olmak için değerlendirme kullanmak;

bireyin mümkün olduğunca bağımsız olmasını sağlamak;

ebeveynleri ve aileleri ile işbirliği içinde çalışmak.

 

TEACCH Otizm Programı önceliklerinden bazıları şunlardır:

kişiye, becerilerine, çıkarlarına ve ihtiyaçlarına odaklanarak
‘Otizm kültürünü’ anlamak ve bireyselleştirilmiş değerlendirmelere dayalı farklılıkları belirlemek
Görsel yapılar kullanarak çevreyi ve görevleri öğretirken görevleri organize etmek
geniş tabanlı olma, yani insanları işyerinde destekleme, beceri öğretme, aynı zamanda boş zaman ve / veya sosyal etkinlikler sırasında insanların desteklenmesini sağlama
esnek olmak ve öğretim esnekliği.
TEACCH’in ilke ve teknikleri her zaman birisi için gerekli olabilir, ancak kişinin yaşamının farklı evrelerinde çok farklı görünebilirler.

Bireyselleşmeye vurgu,

Kullanılan stratejiler, otizmi olan herkesin karşılaştığı zorlukları gidermek ve istenen stil ve dereceye uymak için uyarlanabilir olmak için tasarlanmıştır.  TEACCH metodolojisi, davranış terapisinde, daha yakın zamanda bilişsel unsurları birleştirmektedir. Bu teori, otizmin tipik davranışlarının algı ve anlayışta yatan sorunlardan kaynaklandığını ileri sürmektedir. TEACCH’ın öne sürdüğü stratejiler, doğrudan davranış üzerinde çalışmaz; bunun altında yatan nedenlerden, örneğin kişinin ne yapması beklendiğini veya onlara gelecekte ne olacağını anlamakta yetersiz veya aşırı duyarlılıktan yoksun olma gibi.  İletişim açıklarına hitap ederek, kişi, zorlayıcı davranışlardan başka, ihtiyaç ve duygularını ifade etmesi için desteklenecektir.

Otizmli kişilerin ağırlıklı olarak görsel öğreniciler olduğu önermesinden hareketle, müdahale stratejileri fiziksel ve görsel yapı, programlar, çalışma sistemleri ve görev organizasyonu üzerine kuruludur. Bireyselleştirilmiş sistemler iletişim, organizasyon, genelleme, kavramlar, duyusal işleme, değişim ve başkalarına ilişkin zorluklarla baş etmeyi amaçlamaktadır. Bazı müdahaleler zayıf alanlara odaklanmaya odaklansa da, TEACCH yaklaşımı çocuğun mevcut güçlü ve gelişmekte olan beceri alanlarıyla çalışır.

Program etkililiği bakış açısı 

Panerai, Ferrante ve Zingale’nin yaptığı bir değerlendirme çalışmasında TEACCH programının normal bir İtalyan okul programıyla (otizme özgü olmayan) karşılaştırıldığı daha sonraki bir çalışmada TEACCH programlarının etkinliğini destekleyen bulgular doğrulandı. On altı katılımcı, yaş, cinsiyet, IQ ve tanı eşleştiren iki gruba ayrıldı. Başlangıçta ve bir yıllık aradan sonra PEP-R ve Vineland Uyarlamalı Davranış Ölçekleri (VABS) uygulandı. Deneysel (TEACCH) grubun PEP-R skorları, ince motor becerileri haricinde tüm kategorilerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdi. Kontrol grubu puanları sadece el-göz koordinasyonunda bir artış gösterdi. VABS sonuçları, her iki grup için toplam günlük yaşam becerileri açısından istatiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdi, ancak yalnızca toplam deney grubu içindeydi. Her iki grup için de zorlu davranışlarda önemli bir değişiklik yoktu, oysa 18 çocuk ve otizmli ergenlerle TEACCH kullanımını değerlendiren bir önceki çalışmada  yapısal olmayan aktivitelerle karşılaştırıldığında yapılandırılmış etkinlikler sırasında zorlu davranışlarda dikkate değer bir azalma olduğunu bildirdi. Bu çalışma bir kontrol grubu kullanmasa da, araştırmacılar, TEACCH programından 12 ay ve 18 ay sonra davranış ve iletişimde genel iyileşmeler bulmuştur.

Otizmi olan kişilerin müdahalelerinin yayınlanmış gözden geçirmelerinden etkili özelliklerin bir konsensüsü belirlenebilir. Bunlara ebeveyn katılımı, erken müdahale, iletişim becerileri geliştirme, ortak dikkat ve sosyal anlayış dahildir; ve kişinin güçlü ve çıkarlarını kullanarak.  Bu bağlamda TEACCH metodolojisi, uygun konuları ele almak için uygun teknikleri kullanmaktadır.

TEACCH Programının nasıl işlediğine dair bir açıklama boyunca ilerlemeden önce, bu programı bir model olarak seçmemize yönlendiren birkaç husus vereceğim:

TEACCH’ı diğer otizm yaklaşımlarına karşı seçerken belirleyici olan hususlar şunlardır:

Otistik insanlara saygı, otistik şiddet ne olursa olsun
Programdaki ebeveynlere ve velilerin birlikteliği için “Eş-Terapistler” olarak saygı gösterin.
Daha küçük yaştaki çocuklar ve daha özürlü otistik yetişkinlere yönelik kararlarda ebeveyn görüşlerinin yer alması.
Otistik insanlarla ilgili tavsiyeleri, iletişim olanaklarının azami ölçüde kapsaması.
Profesyonellerin sıcaklığı, esas olarak bir sonraki noktaya bağlı olarak
Otizm hakkında her açıdan derinlemesine bilgi: tıbbi, psikolojik, eğitimsel, sosyal kaynaştırma, duygusallık ve yine de bu profesyoneller çok alçak gönüllü kalırlar.
Test edilebilir uzun vadeli sonuçlar (Otuz yıl) ile uzun tecrübe.

Yaklaşımın omurgasını oluşturan eğitim.Üniversite araştırma programlarına dayalı öğretim tekniklerinin sürekli geliştirilmesi, en yeni bilgileri uzun bir tecrübe ile birleştirmesi.
Erken çocukluktan yetişkin yaşa kadar kapsamlı bir program; çok küçük çocukların tanısından yetersiz evrim değerlendirmesine, düşük işlevselden yüksek işleyişe.
Yaklaşımın taşınabilirliği:  çevreye (veya başka herhangi bir ülkeye) sorun olmadan adapte edilebilir. Yaklaşım uyum sağlayacak kadar esnektir.
Son olarak, her yaştaki otistik insanlar, bireysel kapasitelerine göre maksimum özerkliğe doğru oldukça iyi gelişip mutlu olmalarını esas alır.

Yapısal Görsel Öğretim Yaklaşımlarının Eğitimsel İlkeleri

Öğrencilere, ebeveynleri / bakıcıları, profesyonellerin yanısıra eş eğitmen olarak yardımcı olurlar,
Öğrenciler olabildiğince bağımsız olmalıdır,
Öğretim becerileri değerlendirme ile başlamalı ve programlar geliştikçe süreç devam etmeli,
Müdahale bireyselleştirilmeli ve
Müdahale programlarının geliştirilmesinde güçlü yönler ve çıkarlar kullanılmalıdır.

Yapısal Görsel Öğretim Stratejilerinin Amaçları

Anlayış oluşturmak
Anlamı arttırmak için
Öngörülebilirliği artırmak için
Fonksiyonel becerileri öğretmek
Ani iletişim
Bağımsızlık
Öğrenmeyi arttırmak için

Yapısal Öğretme Elemanları

Fiziksel yapı
Görsel Programlar
Etkinlik sistemleri
Yapısal faaliyetler
Yapısal öğretimi kullanırken öğrencilerin güçlü ve ilgisini birleştirmek

TEACCH yöntemi kişiye yapı ve organizasyon sağlar. Bu yöntem beş temel ilkeye dayanır;

Fiziksel yapı
Fiziksel yapı bir sınıfın, evin veya grubun evinin bulunduğu ortamın gerçek düzenini veya çevresini belirtir. Fiziksel sınırlar açıkça tanımlanır ve genellikle iş, oyun, çerez, müzik ve geçiş gibi faaliyetleri içerir.

Zamanlama
Kişinin ne yapması gerektiği ve ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini gösteren bir program veya planlayıcı kurulur. Kişinin tüm günü, haftası ve muhtemelen ayı, kişiye kelimeleri, fotoğrafları, çizimleri veya kişinin kavrayabileceği en kolay ortamı gösterebilir.

İş sistemi
Çalışma sistemi kişiye, bir etkinlik sırasında kendisinden ne beklendiğini, ne kadarının gerçekleştirileceği ve etkinlik tamamlandıktan sonra ne olacağını söyler. Hedef, kişiye bağımsız çalışmasını öğretmektir. İş sistemi de, kişinin ne yapacağını anlamaması için çok az veya hiç zorlanmadığı bir şekilde düzenlenir. Örneğin, etkinlik veya görev yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru gerçekleştirilmelidir.

Rutin
TEACCH yöntemine göre, otistik bireyler için en işlevsel beceri, kişinin programını kontrol etmek ve kurulan çalışma sistemini izlemekten oluşan bir rutindir. Bu rutin daha sonra kişinin ömrü boyunca ve birden fazla durumda kullanılabilir.

Görsel yapı
Görsel yapı, kişinin kendisinden bekleneni anlamasına yardımcı olmak için organizasyon, açıklama ve talimatlarla ilgili görsel tabanlı ipuçlarını ifade eder. Örneğin, görsel bir yapı, kişiye, renkli malzemeleri çeşitli gruplara ayırma veya kişiye zarflara pul atması istendiğinde damgalanmış bir zarf örneği görüntüleme konusunda yardımcı olmak için renkli kaplar kullanılmasını gerektirebilir.

TEACCH yöntemi öncelikle otistik bireyin kendi çevresini daha iyi anlamasına yardımcı olmak için kullanılır. Yukarıda açıklanan teknikler zaman içinde soldurulmaz; daha ziyade, çeşitli ortamlarda sürekli olarak kullanılmaları gerekir.

NOt: Lütfen unutmayın: Bu sayfada belirli bir müdahale / yaklaşım ve onunla bağlantılı herhangi bir araştırma hakkında bilgi verilmektedir ve bir öneri değildir. Herhangi bir yaklaşımın sonucu büyük ölçüde değişen bireyin ihtiyaçlarına ve müdahalenin uygun bir şekilde uygulanmasına bağlı olacaktır. Bir kişiye yardımcı olabilecek bir müdahale, diğerine etkili olmayabilir. Bu nedenle bir yaklaşım seçmeyle ilgili daha fazla bilgi edininmek için bizi arayabilirsiniz.

Kaynaklar:

  1. http://www.vaporia.com/autism/papers/TEACCHN.htm
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Treatment_and_Education_of_Autistic_and_Related_Communication_Handicapped_Children
  3. http://www.autism.org.uk/about/strategies/teacch.asp
  4. https://www.autism.com/treating_TEACCH

 

Paylaş
Önceki İçerikTEACCH
Sonraki İçerikGeleceği Yakalamak:

Yorum Ekleyebilirsiniz